Allmänna försäljningsvillkor

Gäller från den 17 maj 2021

1. Allmänt
Dessa villkor gäller vid all försäljning från Teletec Connect AB (nedan kallad Teletec), till registrerade återförsäljare (nedan kallad Kund), om inte annat skriftligen har bekräftats i det enskilda fallet. Kund anses ha accepterat dessa villkor när en beställning lämnas till Teletec. Beställning kan lämnas via telefon, e-post, webhandel eller vid personlig kontakt mellan Teletec säljare och Kund.

2. Priser
Samtliga priser är styckpriser om inget annat anges. Samtliga priser är exkl. moms och frakt. Teletec förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande. Priser på produkter visas för inloggad Kund på www.teletec.se. Offererade priser avser SEK och vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid eventuell valutafluktuation ±2 % mot gällande inköpsvaluta.

3. Leveransvillkor
Fritt Teletec centrallager i Stockholm. Leverans sker normalt med Bring och faktureras enligt Brings gällande prislista. Leveranser till Teletec Pick-Up-Point i Stockholm är alltid kostnadsfritt. Se även separat villkorsbilaga för Pick-Up-Point på www.teletec.se.

Anmälan om avvikelser i leverans skall inkomma Teletec senast 7 dagar efter mottagandet av leveransen. Rätten att göra anspråk mot Teletec eller transportören förfaller efter angiven tidsfrist.

4. Leveranstid
Normalt skickas produkterna på beställningsdagen om inget annat är överenskommet mellan Kund och Teletec. Vissa produkter kan dock vara beställningsvara. Med Bring är leveransen normalt framme vid mottagarens dörr innan arbetsdagens slut nästa vardag. Teletec ansvarar inte för eventuella leveransförseningar orsakade av tillverkare eller transportör.

5. Lagervaror, beställningsvaror och lagerrensningsvaror
Lagervaror är produkter som Teletec normalt håller i lager och som ingår i det ordinarie sortimentet. Beställningsvaror är produkter som beställs för Kunds räkning vid varje enskilt ordertillfälle. Lagerrensningsvaror är produkter som säljs under specifika kampanjer och som ofta är kraftigt prissänkta. Annullering av order som innehåller beställningsvaror eller lagerresningsvaror är inte möjlig. Beställningsvaror eller lagerrensningsvaror tas inte heller i retur. Om osäkerhet råder om produkten är en lagervara, beställningsvara eller lagerrensningsvara är det Kunds ansvar att kontakta Teletec innan beställning för att få detta bekräftat.

6. Leveransstopp
Om kreditgräns överskrids eller om det finns förfallna fakturor blir Kund automatiskt leveransstoppad. Kund ansvarar för att kontakta Teletec omgående om det finns anmärkningar på fakturor eller om det finns andra orsaker till varför en faktura inte kan betalas i tid innan förfallodatum.

7. Betalningsvillkor
Kund kan ansöka om kredit och kreditnivå fastställs efter sedvanlig kreditprövning. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningstid. Fakturor skickas normalt via E-post. Vid pappersfakturatillkommer en avgift på 40 kr per faktura. Dröjsmålsränta debiteras med 12 %. Räntefaktureringsavgift 50 kr.

8. Kreditfakturor
En kreditfaktura som utställts av Teletec kan nyttjas som avdrag vid betalning av faktura. Kund ansvarar för att kreditfakturan används och skall meddela Teletec vid betalningstillfället att kreditfakturan skall användas för avräkning på avsedd betalning. Om Kund inte använder en kreditfaktura inom 12 månader från utställningsdatum äger Teletec rätt att annullera kreditfakturan och Kund har därefter inte rätt till någon ersättning eller betalning för denna.

9. Garantier, returer och reklamationer
För villkor och regler gällande garantier, returer och reklamationer, se GARANTI- OCH RETURVILLKOR längre ned på denna sida.

10. Ansvarsbegränsning
Utöver vad som anges ovan samt i bilagor till dessa villkor friskriver sig Teletec från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå p.g.a. fel och brister i produkten. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det må vara, som kan uppkomma vid användning av produkten. Teletecs ansvar är således begränsad till att uteslutande avse utbyte eller reparation av felaktig produkt enligt tillverkarens garantivillkor.

11. Force majeure
Teletec friskriver sig från all skadeståndsskyldighet vid leveransförsening eller helt utebliven leverans på grund av händelser som sker utanför Teletecs kontroll. Teletec kan således inte ansvara för Kunds eventuella uppgörelser med tredje part i fråga om skadestånd för försenad, utebliven eller felaktig leverans etc.

12. Reservation
Teletec reserverar sig för eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar i produktkataloger, broschyrblad, prislistor, hemsida och i andra publikationer. Teletec förbehåller sig även rätten att förändra produkterna och produktsortimentet, som Teletec marknadsför, utan vidare meddelande.

13. Ändring av villkor
Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal och dess bilagor skall vara skriftliga och undertecknas av både Teletec och Kund. Teletec förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan samt i tillhörande bilagor utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på www.teletec.se.

14. Webbkonto
Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till webbkonton på Teletecs webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Teletec. För webbkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till webbkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Teletec detta samt byta sitt lösenord.

15. Behandling av personuppgifter
När Teletec är personuppgiftsansvarig Teletec kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Teletecs integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Teletec bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Teletecs behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

16. Bakomliggande tjänster
I det fall en levererad produkt är beroende av en bakomliggande molntjänst för t.ex. drift eller datalagring som tillhandahålls av annan leverantör än Teletec, kan ytterligare villkor komma att gälla avseende bl.a. servicenivåer, garantier, priser och licenser m.m. Teletecs ansvar är i detta avseende begränsat till vad som framgår av sådana villkor.

Teletec garanterar bakomliggande tjänsters funktionalitet under samma löptid som produktgarantin. Om något oförutsett sker under garantiperioden som gör att den bakomliggande tjänsten försätts ur funktion kommer Teletec att vara behjälpliga med att rekommendera en ersättande tjänst.

Tjänster såsom molntjänst, videolagring, videoströmning etc. som vid tecknande är kostnadsfria eller ingår i hårdvarans pris kan komma att debiteras beroende på ändrade förutsättningar. Övriga priser kan justeras i enlighet med punkt 2 Priser.

I samtliga fall då Kund nyttjar eller återförsäljer en bakomliggande molntjänst eller licens åtar sig Kund att efterleva de villkor som framgår av aktuella leverantörers licensvillkor för slutanvändare (End User License Agreement).

Avseende produkter till vilka Teletec erbjuder olika typer av tjänster i abonnemangsform, löper sådana abonnemang under sådan fast tidsperiod som framgår vid tecknande av respektive abonnemang med start från och med det datum abonnemanget aktiveras. Om Kund inte säger upp abonnemanget senast 30 dagar innan det löper ut, förlängs det automatiskt med ytterligare 12 månader.

GARANTI- OCH RETURVILLKOR

Gäller från den 17 maj 2021

1. Allmänt
Detta är en bilaga till Teletec Connect ABs ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. Dessa villkor gäller vid all försäljning från Teletec Connect AB (nedan kallad Teletec), till registrerade återförsäljare (nedan kallad Kund), om inte annat skriftligen har bekräftats i det enskilda fallet. Kund anses ha accepterat dessa villkor när en beställning lämnas till Teletec. Beställning kan lämnas via telefon, E-post, webhandel eller vid personlig kontakt mellan Teletec säljare och Kund.

2. Viktigt gällande returer oavsett orsak
Innan en produkt kan skickas/lämnas i retur till Teletec skall Kund ansöka om ett RMA-nummer. Detta gäller vid varje form av retur t.ex. retur för kreditering, retur för reparation, retur för garantibyte, retur pga. fel i leverans etc. RMA-nummer ansöks genom att registrera en returansökan via www.teletec.se. Vid ansökan om RMA-nummer skall Kund alltid uppge Teletecs ordernummer eller fakturanummer som fastställer inköpsdatum. Om produkten är beställd via någon av Teletecs grossistpartners, t.ex. Ahlsell, Copiax, Selga och Storel skall kopia på inköpsfaktura bifogas med RMA-ansökan. På RMA-ansökan skall Kund även ange orsak till returen och vid garantifel skall en tydlig felbeskrivning bifogas. RMA-nummer skall vara tydligt noterat på paketets utsida och på RMA-blankett som paketeras tillsammans med produkten i paketet. Teletec accepterar endast att hantera returnerade produkter om returförsändelsen är märkt med ett giltigt RMA-nummer. Om RMA-nummer saknas returneras försändelsen till Kund utan åtgärd. Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA-nummer återsänds till Kund utan åtgärd. För felaktigt returnerade försändelser enligt detta stycke debiteras Kund för fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr. Produkter som Kund skickar i retur till Teletec skall paketeras väl enligt villkoren i punkt 7. Kund ansvarar för leveransrisken och fraktkostnaden i samband med retur till Teletec. Teletec accepterar endast paket som levereras direkt till Teletec centrallager. Adress till Teletec centrallager: Teletec Connect AB, Avd: Returhantering, Ostmästargränd 8, 120 40 ÅRSTA.

3. Fellevererad produkt
Om Teletec har skickat fel produkt i en leverans kan denna returneras utan kostnad om RMA-ansökan sker inom 14 dagar från leverans- och fakturadatum. Teletec skickar därefter snarast en ny produkt och bifogar en fraktsedel för fri retur av produkten som var fellevererad.

4. Oanvänd produkt
Teletec krediterar oanvända produkter som har ett giltigt RMA-nummer och returneras inom 14 dagar från fakturadatum. Beställningsvaror eller lagerresningsvaror har ingen returrätt. Vid retur efter 14 dagar avgår ett returavdrag på 30 % och en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund. Efter 50 dagar accepteras inga returer och ett RMA-nummer kan inte utfärdas. Returnerade produkter skall vara oanvända och i obruten, hel och ren originalförpackning. Om produkten som returnerats inte uppfyller dessa villkor skickas den i retur och fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund.

5. Trasig produkt
I samband med RMA-registreringen skall Kund ange en tydlig felbeskrivning. Produkter utan felbeskrivning eller produkter som anges som trasiga men som visar sig fungera vid test, kommer att returneras till Kund. En fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras kund. Kund ansvarar för fraktkostnaden till Teletec i samband med retur. Teletec förbehåller sig rätten att bestämma om en konstaterat trasig produkt skall: A) repareras (se beskrivning i punkt 6) B) ersättas mot en annan reparerad produkt C) ersättas mot en likvärdig ny produkt D) krediteras Om produkten har gällande garanti står Teletec för fraktkostnader åter till Kund. Om produkten inte har en gällande garanti debiteras Kund en avgift för reparation alternativt kostnad för utbytesprodukt. Fraktkostnad samt en hanteringsavgift på 250 kr debiteras Kund.

6. Transportskador och emballage
Kund ansvarar för att reklamera transportskador på mottagen leverans direkt till aktuell transportör. För att undvika transportskador vid returer till Teletec skall Kund använda godkänt fraktemballage. Produkten bör transporteras i originalemballage för bästa skydd. Vid retur av nya produkter skall produkten behandlas som ny d.v.s. produkten skall skyddas med yttre emballage. Originalemballage som är kantstött, skadat av packtejp eller adresslappar etc. jämställs som bristfälligt emballage och transportskadat. Alla transportskador förorsakade av bristfälligt emballage debiteras Kund.

7. Direktutbyte
På vissa produkter sker ett direktutbyte. Kund erhåller då en utbytesprodukt för trasig/fellevererad produkt innan den är returnerad till Teletec. En faktura genereras och skickas till Kund vid dessa tillfällen och krediteras när den trasiga/felaktiga produkten har returnerats till Teletec. Om returen inte ankommer till Teletec inom 20 dagar anses Kund ha valt att behålla produkten och fakturan kan inte längre krediteras. När Kund har erhållit en ny produkt i direktutbyte skall originalemballaget återanvändas och alla tillbehör bifogas i retursändelsen till Teletec. Produkten som skickas i retur skall behandlas som ny. Om originalemballage eller tillbehör saknas/skadats vid retur till Teletec kommer avdrag göras på kreditfakturan motsvarande de för Teletec uppkomna kostnaderna.

8. På-platsen-service
På vissa produkter erbjuder tillverkaren på-platsen-service. Denna service omfattar reparation eller utbyte av hårdvarukomponenter på den plats där produkten är installerad. Servicen omfattar inte felsökning eller åtgärd av mjukvarurelaterade fel. För att aktivera på-platsen-service krävs att Kund inkommer med en felanmälan. Denna felanmälan skall inkludera komplett information om bl.a. produktmodell, serienummer, installationsplats samt en detaljerad felbeskrivning. Teletec förmedlar Kunds felanmälan till tillverkaren. På-platsen-service är endast giltig i de fall tillverkaren bedömer att den felbeskrivning som finns angiven i felanmälan är relaterad till fel som täcks utav produktens hårdvarugaranti. Servicearbete på installationsplatsen utförs av produkttillverkaren alternativ en av tillverkaren kontrakterad underleverantör.

9. Bakomliggande tjänster
I det fall en levererad produkt är beroende av en bakomliggande molntjänst för t.ex. drift eller datalagring som tillhandahålls av annan leverantör än Teletec, kan ytterligare villkor komma att gälla avseende bl.a. servicenivåer, garantier, priser och licenser m.m. Teletecs ansvar är i detta avseende begränsat till vad som framgår av sådana villkor.

Teletec garanterar bakomliggande tjänsters funktionalitet under samma löptid som produktgarantin. Om något oförutsett sker under garantiperioden som gör att den bakomliggande tjänsten försätts ur funktion kommer Teletec att vara behjälpliga med att rekommendera en ersättande tjänst.

Tjänster såsom molntjänst, videolagring, videoströmning etc. som vid tecknande är kostnadsfria eller ingår i hårdvarans pris kan komma att debiteras beroende på ändrade förutsättningar. Övriga priser kan justeras i enlighet med punkt 2 Priser.

I samtliga fall då Kund nyttjar eller återförsäljer en bakomliggande molntjänst eller licens åtar sig Kund att efterleva de villkor som framgår av aktuella leverantörers licensvillkor för slutanvändare (End User License Agreement).

Avseende produkter till vilka Teletec erbjuder olika typer av tjänster i abonnemangsform, löper sådana abonnemang under sådan fast tidsperiod som framgår vid tecknande av respektive abonnemang med start från och med det datum abonnemanget aktiveras. Om Kund inte säger upp abonnemanget senast 30 dagar innan det löper ut, förlängs det automatiskt med ytterligare 12 månader.

VILLKOR FÖR PICK-UP-POINT

Gäller från den 6 mars 2017

1. Allmänt
Detta är en bilaga till Teletec Connect ABs ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. Kund anses ha accepterat dessa villkor när Kund lägger en beställning till Teletec Pick-Up-Point.

2. Definition av Pick-Up-Point
Pick-Up-Point en utlämningsplats (utrymme som är låst, larmat och kameraövervakat) där Kund kan hämta en leverans när som helst på dygnet alla dagar på året, helt oberoende av Teletecs öppettider.

3. Beställning
Kund beställer varor precis som vanligt via telefon, E-post eller webhandel och väljer Pick-Up-Point Stockholm som leveranssätt.

4. Fraktkostnader
Leverans till Pick-Up-Point är alltid kostnadsfri.

5. Leverans och SMS-avisering
När varorna anländer till Pick-Up-Point skickas alltid ett SMS till Kund för att bekräfta att varorna finns att hämta. Det kan uppstå oförutsedda händelser som gör att leveranser ibland blir försenade. Om inget SMS har mottagits är leveransen försenad och kan inte hämtas. Kontakta Teletec vid dessa tillfällen för att spåra försändelsen.

6. Leveranstider
Pick-Up-Point Stockholm: Sker beställning före klockan 16.00 helgfri måndag till fredag kan varorna normalt hämtas i Pick-Up-Point inom 60 minuter.

7. Tidsfrist för uthämtning
Du kan hämta varorna när du vill inom 50 dagar men fakturan skickas direkt i samband med leverans till Teletec Pick-Up-Point. Returrätt gäller enligt Teletecs GARANTI- OCH RETURVILLKOR. Observera att fakturadatum gäller för fastställande av returrätt enligt villkoren och att en vara anses vara levererad när varan placeras i Pick-Up-Point för avhämtning. Från det att varorna kommit till Pick-Up-Point ligger de kvar i 50 dagar. Har Kund inte hämtat varorna från Pick-Up-Point inom 50 dagar har Teletec rätt att A) Skicka varorna och debitera fraktkostnad samt hanteringsavgift 250 kr, alternativt B) återta varorna i sin helhet utan att en kreditfaktura ställs ut. Kund har därefter inte rätt till någon ersättning eller betalning för de ej uthämtade varorna.

8. Krav för att använda Pick-Up-Point
Det krävs ett personligt passerkort för att få tillgång till Teletec Pick-Up-Point. Alla som kvitterar ut ett passerkort måste legitimera sig och signera ett avtal där man b.la. accepterar att lokalen är kameraövervakad. Passerkort för Pick-Up-Point kan kvitteras ut i Teletec Kundcenter i Stockholm eller i Göteborg under kontorstid.

9. Adresser till Pick-Up-Point
Stockholm: Ostmästargränd 8 i Årsta (i anslutning till centrallagrets godsmottagning).

 

VILLKOR FÖR M2M- OCH MINIAIR-PRENUMERATION

Gäller från den 1 Januari 2023

1. Allmänt
Detta är en bilaga till Teletec Connect ABs ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR. Kund anses ha accepterat dessa villkor när Kund lägger en beställning på Teletec M2M Subscription (115373) eller MiniAir 2 Subscription (119910) .

2. Definition av tjänsten
Teletec M2M Subscription (115373) och MiniAir 2 Subscription (119910) är prenumerationstjänster som aktiveras automatiskt vid första användningen och fortlöper till dess att kunden väljer att avsluta tjänsten. Kunden faktureras per automatik med 12 månaders intervall när prenumerationen är aktiv.

3. Beställning
Kund beställer via telefon, E-post eller webbhandel.

4. Aktivering
Inköpt kort som inte aktiveras (data skickas) eller aktiverats via M2M-portalen inom 12 månader, går ny faktura ut på 12 månader när aktivering sker.

5. Krav för att använda M2M- och MiniAir
Simkorten har begränsad datamängd per månad. Datamängden är normalt fullt tillräcklig för DSC-systemen samt Visonic-system. För NookBox och Ksenia m.fl. skall dessa kort endast användas på backup-kanalen där normal kommunikation sker via fast IP.

6. Tillåten utrustning
Simkortet får endast användas i utrustning som är godkänd av Teletec. Simkortet får inte monteras, provas, användas eller på annat sätt nyttjas i eller ihop med en mobiltelefon, eller annan utrustning/sändare som inte är godkänd av Teletec.

7. Trafikmängd
Trafikvolymen är anpassad för alla de av Teletec godkända larmsändarna (normalt max 2 MB data per månad). Teletec har rätt att stänga av kort utan förvarning om de använder orimligt mycket data.

8. Avslut
Prenumerationen skall avslutas minst 30 dagar innan prenumerationsperioden löper ut.

COPYRIGHT © 2024. TELETEC CONNECT